Snabblänkar: Frågelåda, Blogg, Sök

Vad säger lagen?

Nedan följer några utdrag ur Djurskyddsmyndighetens författningssamling DFS 2005:8 saknr L 80. Vill du läsa hela texten kan du göra det här.

Observera att det som står här endast är det lägsta tillåtna (ex. burstorlek). Självklart är inte den lägsta standarden något att sträva efter, utan man ska självklart göra sina djurs liv så bra som möjligt. Men det kan ändå vara bra att känna till vilka bestämmeler som faktiskt finns.

8 kap. Särskilda bestämmelser för hållande av kaniner och gnagare

1 § Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.

Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur till par eller grupp ska väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.

Allmänna råd till 8 kap. 1 §
.../Par och grupper av kaniner eller gnagare bör sättas samman av unga djur och hållas stabila. Om vuxna djur ska sammanföras bör buren eller inredningen ändras så att den upplevs som en okänd plats för alla. Vuxna honor med diande ungar bör inte sammanföras i nya grupper. En grupp bör inte bestå av fler än tio vuxna djur. Djur som hålls i par eller grupp bör ha tillgång till gömställen eller föremål som ger dem möjlighet att komma utom synhåll för varandra. Könsmogna okastrerade hanar bör inte hållas tillsammans. En hona bör inte hållas kontinuerligt tillsammans med en könsmogen okastrerad hane om det innebär att honan utsätts för hälsostörningar på grund av upprepade betäckningar och födslar.

3 § Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

4 § Kaniner och gnagare, som har en sådan lång eller ullig päls att de inte själva kan hålla sig rena, ska ges pälsvård.

5 § Ungar av kanin och gnagare ska hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. .../marsvin minst 4 veckor.

9 § Kaniner och gnagare ska minst ha de utrymmen som framgår av bilagorna 1:3 respektive 1:4.

10 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

11 § Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.

12 § Marsvin ska ha sådan inredning att de kan söka skydd.

20 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha fri tillgång till foder. Kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor ska ha fri tillgång till grovfoder såsom hö eller gräs. Förändringar av foderstaten till kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor ska ske successivt. Detta gäller särskilt vid övergång från hö till färskt gräs. Marsvin ska ges daglig tillförsel av vitamin C.

Bilaga 1:4 (Minsta tillåtna bostadsyta)
Sedan 1 september 2007 gäller dessa minimimått även för privatpersoner som har marsvin.

Djurart/ djurarterMinsta tillåtna yta (m²)Minsta yta per djur vid grupphållning (m²)Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m²)Minsta mått på kortaste sidan (m)Minsta höjd (m)
Marsvin0,30,150,250,40,25


Översatt i verkligheten innebär detta att den absolut minsta tillåtna buren för två marsvin är 75 cm lång och 40 cm bred. Frågan är hur de ska kunna få sitt rörelsebehov tillgodosett i en sån liten bostad? Dessa mått bör ses som en absolut lägsta standard och absolut inget att sträva efter.

Några viktiga slutsatser:

  • Marsvin ska hållas i grupp
  • Marsvinets bostad ska främja sysselsättning
  • Marsvinet ska ha tillgång till hus/skydd i sin bostad
  • Marsvin ska ha fri tillgång till hö/gräs och har ett dagligt behov av c-vitamin
  • Det finns minimimått för hur trångt marsvin får bo, men det är verkligen lägsta standard och absolut inget att sträva efter. Ju större bostad, desto bättre!
Copyright (©) gäller alla texter och bilder på denna webbplats. Det innebär att det är förbjudet att kopiera texter och bilder och använda dessa på något sätt utan mitt tillstånd. Respektera detta tack!Platsöversikt